Alternativ till zink till smågrisar verkningslösa

Tre testade alternativ till zink till smågrisar verkningslösa medan minskad zinkdos fungerade lika bra

alternativ till zink till smågrisar i samband med avvänjning är ett önskemålEn nyligen genomförd undersökning av alternativ till zink till smågrisar visade att en 40 % minskning av den normala foderinblandningen zink fungerade precis lika bra som normaldos för diarrébehandling under avvänjningsperioden.

Tre alternativa foderinblandningar (OceanFeed, MiyaGold och GærPlus) testades också. Dessa visade sig tyvärr verkningslösa mot diarréer eller t.o.m. förvärrade problemen.Undersökningen gjordes vid SEGES Svineproduktions testanläggning i Grønhøj, Mittjylland. Undersökningspopulationen omfattade ca 4 500 grisar indelade i sex grupper om vardera ca 750 grisar. Grisarnas startvikt var 7 kg. Under 14 dagars avvänjningstid fick sedan två grupper 2 500 mg respektive 1 500 mg  medicinskt zink per kg foder. En grupp fick ingen zink och resterande grupper OceanFeed, MiyaGold, respektive GærPlus.

14 dagar efter avvänjning fick inga grisar längre någon zink. De tre grupper som fått alternativ till zink fortsatte med respektive tillskott enligt tillverkarens rekommendationer. Dosen tillskott hölls sedan konstant fram till att slaktvikten 30 kg uppnåddes.

Försöket visar att grisar som får tillskott av 2 500 mg eller 1 500 mg medicinskt zink per kg foder de första 14 dagarna efter avvänjning uppvisar bäst resultat. De har signifikant högre daglig tillväxt, foderkvot och produktivitet än de grisar som inte får någon zink eller som får något av de tre testade alternativen. Detta gäller både direkt efter avvänjning och totalt över hela försöksperioden där grisarna växte från 7 till 30 kg.

Det fanns inga skillnader i produktivitet mellan de grisar som fått alternativ och de som varken fick zink eller alternativ i fodret. För dessa fyra grupper krävdes det signifikant fler gruppbehandlingar mot diarréer än för de båda zinkgrupperna. De två zinkgrupperna uppvisade inga skillnader sinsemellan vad beträffar produktionsresultat eller hälsa.

Slutsats

Försöket visar att det är fullt möjligt att dra ned på den terapeutiska användningen av zink med 40 % från 2 500 mg till 1 500 mg per kg foder. Detta äventyrar varken produktionsresultat eller hälsa hos grisar. Detta motsvarar för Danmark en årlig minskning av ca 170 ton zinkläckage till jordar och vattendrag.

Försöket visar också att behovet av att utveckla nya och bättre alternativ till zink under avvänjningsperioden alltjämt är stort.

Klicka för hela rapporten (öppnas i ny flik)

Klicka för källa (öppnas i ny flik)