Om EcoConcept och våra miljömål

EcoConcepts verksamhetsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter och metoder som leder till en långsiktigt hållbar miljö och att vi når våra miljömål.Ljus ovanför bladverk - miljömål är överskuggade?

Information till privatpersoner, företag, och offentliga organisationer om hur man kan förändra metoder och vanor för att främja miljö och hållbarhet är också en viktig del i verksamheten.

Till grund för EcoConcepts inriktning ligger de av Sveriges Riksdag gemensamt beslutade målen för miljöpolitiken och som tar sin början i det så kallade Generationsmålet.

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.

Kvinna i solnedgång blickar framåt mot miljömålFör att få en struktur på miljöarbetet och uppföljningen av Generationsmålet har Riksdagen beslutat om 16 olika Miljökvalitetsmål. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder och Naturvårdsverket har det samordnade ansvaret för genomförandet. Dessa 16 Miljökvalitetsmål bildar också ramverket för EcoConcepts verksamhet och vägen mot våra miljömål.

De 16 Miljökvalitetsmålen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

 

Källor: www.miljomal.se, www.regeringen.se
(Öppnas i ny flik)

Hållbar utveckling